• Home >
  • ซอฟต์แวร์ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์

Machine Vision (Image Inspection) Software

FlexVision

คือ ซอฟต์แวร์ตรวจสอบคุณภาพของ SiriusVision ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด

FlexVision มี Algorithm การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ขั้นสูงมากกว่า 2000 รูปแบบ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีพิเศษที่สามารถตรวจสอบปัญหางานพิมพ์ได้อย่างแม่นยำและมีระบบการตรวจสอบคุณภาพที่ไม่เหมือนใคร เพื่อช่วยลดปัญหาการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ที่มากเกินไป ฟังก์ชันนี้สามารถตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพงานพิมพ์ได้หลากหลาย ไม่เพียงแต่การตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์แบบไม่แปรผัน และแปรผันบางส่วน หรือการตรวจสอบตัวแปรทั้งหมดที่มีรูปแบบแตกต่างกันไป เช่น ตัวเลข และตัวอักษร และยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของแม่พิมพ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย

เรามีเครื่องมือในการตั้งค่าอย่างง่าย เรียกว่า Wizard ใช้สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของงานที่หลากหลาย อย่างเช่น การตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของแม่พิมพ์ ลาเบล บัตร ขวด หลอด และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

โครงสร้างข้อมูล: การตั้งค่าที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
NEO: หน้าจอการตั้งค่าที่ใช้งานได้ง่าย
ตรวจสอบ: ซอฟต์แวร์แสดงผลการตรวจสอบ

asmilvision

เป็นโปรแกรมที่มีฟังก์ชั่นในการใช้งานที่มุ่งการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์

AsmilVision เหมาะสำหรับการตรวจสอบคุณภาพ ลาเบล ฉลากซีล แผ่นป้าย แบบฟอร์มธุรกิจ และการตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพงานพิมพ์เชิงพาณิชย์ทั่วไป ระบบถูกพัฒนาฟังก์ชัน Machine Vision System (การตรวจสอบภาพ) มาจากระบบ FlexVision และซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ “ซึ่งง่ายต่อการใช้งานสำหรับทุกคน”

โปรแกรมนี้มีฟังก์ชันการตรวจสอบคุณภาพขั้นสูง เช่น การตรวจสอบ PDF สี และฟังก์ชั่นการบันทึกรูปภาพ “การทำงานอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ” ที่สามารถตั้งค่าการจดจำการตรวจสอบชิ้นงาน การตั้งค่าพื้นที่และระดับของการตรวจสอบ แก้ไขการขยายและหดตัวของรูปภาพ และดำเนินการตรวจสอบได้ด้วยการคลิ๊กเพียงครั้งเดียว